Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtpersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Eressi wordt gesloten.

1.2De uitvoerder: Eenmansbedrijf Eressi, gevestigd te Hoorn.

1.3Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijke bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Eressi.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Eressi.

2.2Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Eressi niet bindend en van toepassing

Artikel 3. Aanbiedingen en acceptatie

3.1Offertes worden vrijblijvend door de uitvoerder aangeboden en zijn slechts geldig tot de datum die staat aangegeven. De uitvoerder is gerechtigd om bedragen aan te passen.

3.2Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten.

3.3Bij samengestelde offertes c.q. prijsopgaven bestaat voor de uitvoerder geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs die voor het geheel is opgegeven.

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen

4.1Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele reis- en /of verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2De prijs die de uitvoerder heeft opgegeven voor werkzaamheden die door hem worden geleverd geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties.

4.3Indien na datum van totstandkoming overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van meer dan 5%, dan is de uitvoerdergerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Daartoe dient de uitvoerder desgewenst deze prijsstijging aannemelijk te maken.

Artikel 5. Bevestiging opdrachten en totstandkoming overeenkomsten

5.1De uitvoerder stuurt naar aanleiding van de tussen partijen gemaakte afspraken een opdrachtbevestiging toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever moet uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging of zijn schriftelijke bezwaren daartegen ingediend hebben bij de uitvoerder.

5.2Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat: · de door de opdrachtgever “voor akkoord” ondertekende opdrachtbevestiging door de uitvoerder is ontvangen, · de door de uitvoerder van opdrachtgever ontvangen opdrachtbevestiging, door de uitvoerder “voor akkoord” is ondertekend en aan opdrachtgever is geretourneerd.

Artikel 6. Annulering

6.1Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met gebruiker te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten en de hierdoor voor de gebruiker ontstane schade vergoedt: · wanneer annulering plaats vindt in de periode 14 dagen of korter voor aanvang overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 70% van het overeengekomen bedrag verschuldigd, · wanneer annulering plaats vindt in de periode tot 14 dagen voor aanvang overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

6.2Voor zover de uitvoerder de opdracht gedeeltelijk heeft uitgevoerd is opdrachtgever, ingeval hij de overeenkomst annuleert, gehouden het dienovereenkomstige gedeelte van het overeengekomen bedrag doch ten minste 70% van het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na annulering aan de uitvoerder te voldoen.

6.3Het vorenstaande laat het recht van de uitvoerder op verdere schadevergoeding onverlet.

6.4 Indien een opdrachtgever een product retour wil sturen zijn de verzendkosten voor rekening van van de opdrachtgever. Restitutie van het bedrag vindt alleen plaats wanneer het product in goede staat (gelijk aan de ontvangen nieuwstaat)

Artikel 7. Leveringstermijn

7.1Opgegeven levertermijnen door de uitvoerder zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn, alhoewel de uitvoerder zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden.

7.2De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat de uitvoerder na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist.

7.3Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enig andere actie jegens de uitvoerder.

Artikel 8. betalingen

8.1Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de uitvoerder is vereist.

8.2Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de in lid 1 aangeduide vervaltermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% over het factuurbedrag dan wel 1/12 deel van de wettelijk rente indien laatstgenoemde hoger is.

8.3Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 75,00 euro.

8.4Indien de uitvoerder het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze contant betaalt.

8.5Indien de uitvoerder het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze bij vooruitbetaling voldoet.

8.6Het is opdrachtgever te allen tijde verboden zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op de uitvoerder heeft of meent te hebben.

Artikel 9: klachten

9.1Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 14 dagen, na uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

9.2Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.

9.3Indien enige klacht gegrond is en aansprakelijkheid van de uitvoerder ter zake wordt vastgesteld zal de uitvoerder bepalen of een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde wordt betaald of dat de klacht wordt verholpen.

Artikel 10. opschorting overeenkomst

10.1De uitvoerder kan de overeenkomst met opdrachtgever opschorten indien blijkt dat de door de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder computers en software, gebrekkig zijn en / of niet of onvoldoende functioneren, met als gevolg dat de uitvoering van de overeenkomst onevenredig gehinderd wordt. Een en ander is bij uitsluiting ter bepaling van gebruiker en zal na constatering schriftelijk worden gemeld onder opgaaf van de geconstateerde gebreken.

10.2In de gevallen als bedoeld in lid 1 is opdrachtgever verplicht de uitvoerder volledig schadeloos te stellen. Deze volledige schadeloosstelling bestaat uit het uitbetalen van de extra gemaakte uren tegen het op dat moment door de uitvoerder gehanteerde uurtarief alsmede het uitbetalen van de door gebruiker gemaakte (extra) reiskosten.

10.3Het vorenstaande laat onverlet de wettelijke mogelijkheden die de uitvoerder heeft tot opschorting.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval de uitvoerder door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft de uitvoerder het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

11.2 Onder overmacht worden te dezen ook verstaan ziekte van vennoten of werknemers van de uitvoerder.

11.3Indien de uitvoerder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de uitvoerder gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als de reeds verrichte prestatie geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1De uitvoerder is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst ten aanzien waarvan opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een geschil hebben.

12.2De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

12.3De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het opgetreden van storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van, door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij de uitvoerder in dienst zijnde werknemers. Opdrachtgever is bij storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij de uitvoerder in dienst zijnde werknemers, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

12.4De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade
welke het gevolg is van het niet of onjuist
doorgeven aan de opdrachtgever van door de uitvoerder voor de opdrachtgever ontvangen poststukken, telefoon, fax of e-mail berichten.

12.5De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het te laat, onjuist of niet bezorgen van in opdracht van de opdrachtgever door haar verzonden poststukken.

12.6De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het in strijd met deze algemene voorwaarden of de tussen partijen gesloten overeenkomst gebruiken van het postadres van de uitvoerder.

12.7De uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor enige schade bij opdrachtgever voortkomend uit, dan wel samenhangend met enige tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst of het geleverde, tenzij de tekortkoming van gebruiker te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij de uitvoerder in dienst zijnde werknemers.

12.8De uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door gebruiker, ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerde opdracht. De uitvoerder wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.

Artikel 13. Inschakeling derden/uitzenden personeel

13.1Indien zulks naar het oordeel van de uitvoerder redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is de uitvoerder gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. De uitvoerderblijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

13.2Personeelsleden die krachtens overeenkomst tussen de uitvoerder en opdrachtgever voor bepaalde tijd op locatie in het bedrijf van de opdrachtgever worden gestationeerd blijven te allen tijde in dienst van de uitvoerder. Wanneer opdrachtgever een of meer personeelsleden van de uitvoerder tijdens de looptijd van de overeenkomst of binnen 6 maanden na afloop van de overeenkomst in dienst neemt zal hij gehouden zijn aan de uitvoerder een niet voor matiging vatbare vergoeding te betalen welke overeenkomt met 12 bruto maandsalarissen van de/het desbetreffende personeelsleden/lid van de uitvoerder. Met het bedrijf van opdrachtgever worden gelijk gesteld alle ondernemingen met welke opdrachtgever direct of indirect (juridische) banden onderhoudt.

Artikel 14. Postservice

14.1Indien partijen daartoe een overeenkomst hebben gesloten kan opdrachtgever het postadres van gebruiker als postadres gebruiken. Het is opdrachtgever te allen tijde verboden het postadres van de uitvoerder als vestigingsadres of domicilie te gebruiken, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 250,- euro per dag voor elke dag dat opdrachtgever in strijd met deze bepaling of de tussen partijen gesloten overeenkomst gebruik maakt van het postadres van de uitvoerder, ongeacht de werkelijk door de uitvoerder geleden schade welke onafhankelijk van de boete door de uitvoerder kan worden gevorderd.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

15.1Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door gebruiker samengesteld cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, ontworpen en ontwikkelde internetsites of databases, offertes en andere geschriften berusten bij gebruiker ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

15.2Zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitvoerder mogen het cursusmateriaal, uitgewerkte ideeën, adviezen, modellen, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met de door de uitvoerder gesloten overeenkomsten zullen indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank Amsterdam.